- มีแผนงานและมาตรการประหยัดไฟฟ้า น้ำ และทรัพยากร Click..
- มีเอกสารการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ให้ประหยัดไฟฟ้า ประหยัดน้ำและประหยัดทรัพยากร
ตามแผนงานที่กำหนด
Click..
- มีเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Click..
- มีเอกสารบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า เชื้อเพลิง น้ำ กระดาษ และทรัพยากรอื่น ๆ และมีรายงานผล
ประจำทุกปี พร้อมแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง
Click..
- มีแผนและรายงานผลการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Click..

<<HOME>>