กรรมการศิษย์เก่า

1 นายสมบัติ สิทธิวงค์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสา
2 นายกมล ตั้งเตชานนท์ อุปนายก
3 นายสำราญ ปัญญาอินทร์ อุปนายก
4 นายพยุง ไชยเขียวแก้ว เลขานุการ
5 นางสาวมาลินี อนุรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผดิมศิลป์ รามศิริ ฝ่ายวิชาการและวางแผน
7 นายประเสริฐ มะโนชัย ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการและวางแผน
8 นางสาวอัจฉราภรณ์ สิทธิวงค์ เหรัญญิก
9 นางณัฐจิรา วงค์ดวง ผู้ช่วยเหรัญญิก
10 นางสาวณัฎฐิกา ปัญญายศ นายทะเบียน
11 นางสุดาลักษณ์ ไกรทอง ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
12 นางมัลลิกา บัวจันทร์ ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
13 นางเยาวลักษณ์ คำกวน ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
14 นางเพ็ญศรี อิทธิมา สาราณียกร
15 นายสุรพล กาละดี ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
16 นางนงคราญ เจริญพงษ์ ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
17 นางณัฐพร การศิริ ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
18 นายอลงกรณ์ วีระพันธ์ ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
19 นายวัชระ วงศ์ษารัฐ ฝ่ายกีฬา
20 นายเกรียงไกร คำมอญ ผู้ช่วยฝ่ายกีฬา
21 นายชยพล รัชติวงศ์ ฝ่ายบันเทิง
22 นายวินัย หมื่นพรมแสน ผู้ช่วยฝ่ายบันเทิง
23 นางสาวญาดา กาป้อง ฝ่ายศิลป์
24 นางมาลี ไชยยศ ผู้ช่วยฝ่ายศิลป์
25 นายกนกวรรธน์ สุยะนา ผู้ช่วยฝ่ายศิลป์
26 นายพูนศักดิ์ ธรรมไชย ฝ่ายสถานที่
27 นายสมนึก ปินตา ผู้ช่วยฝ่ายสถานที่
28 นายประทีป ปัญญานะ ผู้ช่วยฝ่ายสถานที่
29 นายธัญญวัฒน์ กาบคำ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
30 นายภาสกร กติยา ผู้ช่วยฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
31 นายประมวล ตาดี ผู้ช่วยฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
32 นางรัตนา เนตรใส ฝ่ายประเมินผล
33 นางวิพร อริยวงศ์ ผู้ช่วยฝ่ายประเมินผล
34 นางจุรีรัตน์ ม่วงมี ฝ่ายประสานงานโรงเรียน
35 นางโสภิน อมรรัตน์ ผู้ช่วยฝ่ายประสานงานโรงเรียน
 
 
ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสา
 
1 นายสันติ มหายศนันท์  
2 นายสงกรานต์ เทียนนำเจริญ  
3 นายสมศักดิ์ ทิวาราตรีวิทย์  
4 นายเฉลิมเกียรติ ประสิทธิ์วุฒิศักดิ์  
5 นายธนสรร พิมสาร  

 

www.saschool.ac.th Design by: Sa school