แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ
ข้อมูล
การเผยแพร่ข้อมูล
1. ข้อมูลพื้นฐาน
O1
โครงสร้างหน่วยงาน โครงสร้างสถานศึกษา
O2
ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนสา
O3
อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่
O4
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ปี พ.ศ. 2566 - 2570
O5
ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนสา
O6
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. การประชาสัมพันธ์
O7
ข่าวประชาสัมพันธ์
1. เว็บไซต์โรงเรียนสา
2. จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสา
3. Facebook โรงเรียนสา จังหวัดน่าน
3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8
Q & A 1. Q & A กระดานถามตอบ
2. Facebook โรงเรียนสา จังหวัดน่าน
O9
Social Network 1. ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนสา
2. Facebook โรงเรียนสา จังหวัดน่าน
O10
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริการงาน
ข้อ
ข้อมูล
การเผยแพร่ข้อมูล
 1. การดำเนินงาน
O11
แผนดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปี แผนดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปี โรงเรียนสา
O12
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้
งบประมาณ
ประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน โรงเรียนสา
O13
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงานประจำปี โรงเรียนสา
2. การปฏิบัติงาน
O14
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงาน โรงเรียนสา
3. การให้บริการ
O15
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ คู่มือการให้บริการ โรงเรียนสา
O16
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ โรงเรียนสา
O17
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ โรงเรียนสา
O18
E–Service ระบบบริหารโรงเรียน
ระบบรับส่งหนังสือราชการโรงเรียนกับ สพม.น่าน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนข้าราชการออนไลน์
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อ
ข้อมูล
การเผยแพร่ข้อมูล
 1. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O19
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียนสา
O20
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศ เอกสารการประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ โรงเรียนสา
O21
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุรายเดือน โรงเรียนสา
O22
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุประจำปี โรงเรียนสา
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ
ข้อมูล
การเผยแพร่ข้อมูล
1. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O23
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนสา
O24
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนสา
O25
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงเรียนสา
O26
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี โรงเรียนสา
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ
ข้อมูล
การเผยแพร่ข้อมูล
1. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O27
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงเรียนสา
O28
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงเรียนสา
O29
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี โรงเรียนสา
2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O30
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โรงเรียนสา
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ
ข้อมูล
การเผยแพร่ข้อมูล
1. นโยบาย No Gift Policy
O31
ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประกาศนโยบาย No Gift Policy โรงเรียนสา
O32
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy โรงเรียนสา
O33
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy โรงเรียนสา
2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O34
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี โรงเรียนสา
O35
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต โรงเรียนสา
3. แผนป้องกันการทุจริต
O36
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี โรงเรียนสา
O37
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน โรงเรียนสา
O38
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี โรงเรียนสา
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ
ข้อมูล
การเผยแพร่ข้อมูล
1. มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
O39
ประมวลจริยธรรมสําหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรมสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสา
O40
การขับเคลื่อนจริยธรรม การขับเคลื่อนจริยธรรม โรงเรียนสา
O41
การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ การประเมินจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสา
2. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โรงเรียนสา
O43
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โรงเรียนสา