ประวัติโรงเรียนสา

โรงเรียนสา

          ได้ก่อตั้้งและเปิดเรียนครั้งแรกตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2503 โดยเปิดสอน ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 จำนวน 1ห้องเรียน มีนักเรียนชาย 18 คน นักเรียนหญิง 18 คน รวม 36 คน มีครู 1 คน  การเปิดเรียนครั้งแรกนี้ได้ใช้สถานที่ คือ โรงเรียนเวียงสา สังกัดกรมวิสามัญเป็นที่เรียน

          ต่อมาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2503 นายปุ่ย แซ่ซือ และนายหล่อ พุฒิกุลางกูร ซึ่งเป็นบุตร ได้บริจาคที่ดิน ที่บริเวณบ้านหนองนก หมู่ที่ 8 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นทีตั้งของโรงเรียนปัจจุบัน จำนวน 18 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวา ให้แก่โรงเรียนสา และกรมวิสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณให้สร้างอาคารเรียน 1 หลัง จำนวนเงิน 100,000 บาท  เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงย้ายมาเปิดเรียน ณ ที่ทำการปัจจุบัน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2506 และต่อมาโรงเรียนสาได้รับบริจาคที่ดินและซื้เพิ่มเติมจึงได้ขยายพิ้นที่ขึ้น

          ปัจจุบัน โรงเรียนสามีเนื้อที่ 54 ไร่ 70 ตารางวา เปิดสอนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีจำนวน 36 ห้องเรียน มีนักเรียน 1,323 คน ครู 78 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 13 คน และเจ้าหน้าที่ฝ่าย 11 คน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกอินทนิล

สัญลักษณํโรงเรียน

 • อักษรย่อ ส.
 • สัญลักษณ์โรงเรียน คือ 
 • สีประจำโรงเรียน  คือ สีม่วงขาว
  • สีม่วง คือ ความกล้างแกร่ง เข้มแข็ง กล้าคิดกล้าทำ ไฝ่เรียนรู้
  • สีขาว คือ ความบริสุทธิ์ ใจไฝ่คุณธรรม
 

ปรัชญาและคติพจน์โรงเรียน

 • ปรัชญาโรงเรียนสา
  • ขยัน เรียนดี มีวินัย ใฝ่ความรู้ เชิดชูคุณธรรม
 • คติพจน์โรงเรียนสา
  • นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา : แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”

ที่ตั้งโรงเรียนสา

โรงเรียนสาตั้งอยู่ที่ เลขที่ 7 หมู่ 8 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55110
โทรศัพท์  : +(66)54 718 546
โทรสาร :    +(66)54 781 774
E-mail  : info@saschool.com

วิสัยทัศน์และพันธกิจโรงเรียน

โรงเรียนสาพัฒนาคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจโรงเรียนสา

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 2. พัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานสากล
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 4. พัฒนาระบบเทศโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สื่่อ แหล่งการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
 5. สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์โรงเรียน

 1. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
 2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิในสังคมอย่างมีความสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. นักเรียนมีสุขภาพกาย จิตดี มีสุนทรียภาพ มีจิตสาธารณะ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 4. ครูและบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล
 5. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
 7. โรงเรียนมีชุมชน และภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา ร่วมวางแผนและสนับสนุนจัดการศึกษา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 1. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์สุจริต
 3. มีวินัย
 4. ใฝ่เรียนรู้
 5. อยู่อย่างพอเพียง
 6. มุ่งมั่นในการทำงาน
 7. รักความเป็นไทย
 8. มีจิตสาธารณะ

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์โรงเรียน

อัตลักษณ์โรงเรียน  : ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เอกลักษณ์โรงเรียน : สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสิ่งแวดล้อม

www.saschool.ac.th Design by: Sa school