คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสา

1. ดต.อภิชาติ  แก้วบัว นายกสมาคม
2. นายวงศกร ไกรทอง อุปนายก  คนที่ 1
3. นางจุรีรัตน์ ม่วงมี อุปนายก  คนที่ 2
4. ร.ต.อ.ศุทธสิทธิ์ ศรีจันทร์ ฝ่ายปกครอง
5. นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติปัญญ์ ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง คนที่ 1
6. นายพยุง ไชยเขียวแก้ว ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง คนที่ 2
7. นางสาวญาดา   กาป้อง นายทะเบียน
8. นางวิรัชฎา กวาวสิบสาม ผู้ช่วยนายทะเบียน
9. นางณัฐพร การศิริ เหรัญญิก
10.  นางสุชีรา สุทธารักษ์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
11.  นางนงคราญ เจริญพงษ์ ประชาสัมพันธ์
12.  นายปกรณ์     โนเลี่ยม ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
13.  นางมัลลิกา บัวจันทร์ ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
14.  นางสุปรียา มหายศนันท์ ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
15.  นางสาวภัทร์สิริย์ ฟองสีถุง เลขานุการ
16.  นายโสภณวิชญ์    อิ่นแก้ว   ผู้ช่วยเลขานุการ

 

www.saschool.ac.th Design by: Sa school