จำนวนบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสา

ข้อมูลข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรียนสา

ปีการศึกษา 2556 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

 

ประเภทบุคลากร จำนวน
ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 23 55 78
ลูกจ้างประจำ 2 1 3
ครูอัตราจ้าง 6 2 8
ครูภาษาต่างประเทศ 2 - 2
พนักงานราชการ - 1 1
เจ้าหน้าที่ฝ่าย 2 9 11
ลูกจ้างชั่วคราว 5 5 10
รวม 40 73 113

 

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนสา

ปีการศึกษา 2556 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

 

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
ม.1 103 121 224 6
ม.2 131 111 242 6
ม.3 93 131 224 6
รวม ม.ต้น 327 363 690 18
ม.4 110 95 205 6
ม.5 98 130 228 6
ม.6 97 103 200 6
รวม ม.ปลาย 305 328 633 18
รวมทั้งหมด 632 631 1323 36

 

www.saschool.ac.th Design by: Sa school