จำนวนบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสา

ข้อมูลข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรียนสา

ปีการศึกษา 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

 

ประเภทบุคลากร จำนวน
ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 20 51 71
ลูกจ้างประจำ 2 2 4
ครูอัตราจ้าง 5 5 10
ครูภาษาต่างประเทศ 1 - 1
พนักงานราชการ - 1 1
เจ้าหน้าที่ฝ่าย 2 10 12
ลูกจ้างชั่วคราว 4 5 9
รวม 34 74 108

 

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนสา

ปีการศึกษา 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563

 

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
ม.1 122 132 254 7
ม.2 123 135 258 7
ม.3 113 140 253 6
รวม ม.ต้น 358 407 765 20
ม.4 89 114 203 6
ม.5 88 90 178 6
ม.6 55 109 164 6
รวม ม.ปลาย 232 295 545 18
รวมทั้งหมด 590 720 1310 38

 

www.saschool.ac.th Design by: Sa school