รายชื่อคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • นายกฤษดา  นันทวาสน์                             ประธานกรรมการ
 • นางวราภรณ์  ชัยมิตรวัฒนา                        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นางระเบียบ  ประสิทธิ์วุฒิศักดิ์                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายทรงบัญชา บัวจันทร์                            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายระดม  อินแสง                                     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายสมคิด  สีเขียว                                     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นางจันทร์เพ็ญ  คำอุ่น                                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ด.ต.เอกชัย  พันธุ์พานิช                             กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
 • นายสำราญ  ปัญญาอินทร์                          กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
 • พระมหาเกรียงไกร อหึสโก                         กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
 • นายอุทร  ก้อนสมบัติ                                 กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
 • นายพยุง  ไชยเขียวแก้ว                             กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
 • นายพงษ์นรินทร์  สุทธารักษ์                       กรรมการองค์กรชุมชน
 • นายสุรพล  กาละดี                                     กรรมการผู้แทนครู
 • นายสมเพชร  งามธุระ                                 กรรมการและเลขาณุการ
www.saschool.ac.th Design by: Sa school