Sa School Photo Gallery

มอบโรงอาหารให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต37
กิจกรรมวันเยาวชนเเห่งชาติโรงเรียนสา ปีการศึกษา 2557
มุฑิตาจิต คุณครูอัษณีย์ สิทะิวงค์
คุณครูอัษณีย์ สิทธิวงค์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
รองผู้อำนวยการชัชวาลย์ ชุ่มวงค์ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน(กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และสุขศึกษาพละศึกษา) ในการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 64
รองผู้อำนวยการอริศรา สะสม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน(กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม ภาษาไทย) ในการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 64
รองผู้อำนวยการอริศรา สะสม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน(กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ) ในการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 64
คุณครูอัษณีย์ สิทธิวงค์ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนในโครงการสานรักป้องกันภัยสานใจป้องกันเอดส์
คุณครูอัษณีย์ สิทธิวงค์ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนทีได้รับรางวัล(กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ)ในการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 64
รองผู้อำนวยการฯมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนทีได้รับรางวัล(กลุ่มสาระศิลปะ)ในการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 64
รองผู้อำนวยการฯ อริศรา สะสม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน
ภาพบรรยากาศการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดน่านประจำปี 2557
ประชุมผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557
ประชุมผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557
โครงการอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ สหวิทยาเขตุน่าน 1
กิจกรรมอบรมโปรแกรม Google SketchUp
กิจกรรมเเห่เทียนจำพรรษาประจำปีการศึกษา2557
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนสาระการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ในโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่บริหารด้วยเกณฑ์คุณภาพแห่งชาติ
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมวันสุนทรภู่บูรณาการวันต่อต้านยาเสพย์ติดโลก
มอบช่อดอกไม้แก่ครูชาวต่างชาติในโอกาสเสร็จสิ้นภารกิจและเดินทางกลับประเทศ
โรงเรียนสาร่วมการแข่งขันกีฬาภาคฤดูร้อนสำหรับเยาวชนจังหวัดน่านประจำปี 2557
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557(2)
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557
ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นม.1
ครูดีไม่มีอบายมุขและครูที่ได้รับเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3)
ปัจฉิมนิเทศน์มัธยมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2556
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ม.1 และ ม.2
สาอนุสรณ์ รุ่น 52 มอบเงินและเก้าอี้แก่โรงเรียนสา
คุณครูคนงนาฏ รุณวุฒิ มอบทุนการศึกษา 10,000 บาท ให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2556
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมเเพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดน่าน ณ โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
มอบเกียรติบัตรแก่คุณครูในการตอบปัญหาธรรมะโครงการ ทางก้าวหน้า
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน
วันครู 16 มกราคม 2557
กิจกรรมทาโร่ทูสคูล และแนะนำวิทยาลัยการอาชีพเวียงสาและจัดหางาน
กรีฑามัธยมน่านเกมส์
มอบรางวัลหนึ่งแสนครูดี
ตามรอยพระบาทแรกแห่งเเผ่นดินน่าน ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2556
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ 5 ธันวาคม 2556
นักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนสาร่วมการแข่งขันกีฬาไทคัพ ระหว่าง 13-18 พ.ย. 2556
โรงเรียนสาเข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ 5 ธันวาคม 2556
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่2 (ม.ปลาย)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่2 (ม.ต้น)
ภาพกิจกรรมแข่งขันกรีฑาสีภายในโรงเรียนสา ประจำปีการศึกษา 2556
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน โครงการเยาวชนดีเด่น
สมาคมศิษย์เก่ามอบเงินสนับสนุนกรีฑาสีโรงเรียน
มอบโล่รางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข็มแข็งเสียสละเอาใจใส่สั่งสอนเยาวชนด้วยความเมตากรุณา แก่คุณครูญาดา กาป้อง
มอบช่อดอกไม้แก่คณะครูผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตย์
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 พบเพื่อนครู
พิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2556
โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 16 วันที่ 13 ตุลาคม - 18 ตุลาคม 2556.
Coaching and Mentoring
อบรมทบทวนความรู้และทักษะการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้
งานเลี้ยงเกษียรอายุราชการ อาจารย์บุญชัย อังผาดผล
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสา
มอบเกียรติให้นักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตน่าน 1
กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาส "วันแม่เเห่งชาติ" ที่ว่าการอำเภอเวียงสา
มอบของพระราชทานแก่ประชาชน ชาวอำเภอเวียงสา
กิจกรรมเปิดโลกอาเซียน
กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาส วันแม่เเห่งชาติ
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน
มอบเกียรติบัตรแก่เจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน