การสร้างเครือข่ายโรงเรียนและชุมชนกิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
ทั้งในโรงเรียนและชุมชน ซึ่งชุมชนที่เป็นเครือข่ายของโรงเรียน ได้แก่
Click...
1. เทศบาลตำบลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
2. ตลาดสดกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
3. โรงเรียนเทศบาลหนองนก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
4. โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

<<HOME>>