- มีประกาศนโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว Click..
- มีแผนงานและรายงานผลการให้บริการสืบค้นสารสนเทศ Click..
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม Click..
- มีแผนงานและมาตรการรายงานผลการจัดการฝึกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรห้องสมุด Click..

<<HOME>>