- มีแผนงานและมาตรการจัดการขยะอย่างเหมาะสม
- มีแผนงานและมาตรการจัดการน้ำเสียอย่างเหมาะสม
- มีแผนงานและมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศอย่างเหมาะสม
- มีแผนงานและมาตรการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
- มีแผนงานและดำเนินการกิจกรรม 5ส อย่างสม่ำเสมอเพื่อจัดพื้นที่บริการ
และพื้นที่สำนักงาน ให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อ
Powerpoint

<<HOME>>