มีการศึกษาปัญหาและสภาพอาคารเดิมที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มีการปรับปรุงโครงสร้างอาคารและวัสดุประกอบอาคารให้เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
มีการปรับปรุงระบบปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพ
มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ประหยัดพลังงาน------------------------->LESS
มีการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

<<HOME>>